PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Virtuálny priestor na reáne rozhodovanie

Situácia nás prinútila spadnúť do virtuálneho sveta. Už to nie sú len statusy, lajky, emodži, prípadne osobné kopance od anonymných nickov, ale niečo skutočne dôležité. Zisťujeme, že rokovania, vyjednávania a komunikácia v neosobnom prostredí fyzickej neprítomnosti má svoju solídnu náhradu.

„Potykajme si“ s technológiami
Vo výraznejšej miere začíname využívať rôzne komunikačné systémy, na ktoré sme v minulosti nemali chuť, dôvod, alebo sme ich síce evidovali, ale na takúto formu vedenia rokovaní sme pozerali cez prsty. Doba nás núti ich využívať, čo je stále lepšie, akoby sme to mali vnímať formou príkazu ustanoveného zákonom, termínom aj sankciou.

Parlament tento týždeň rozšíril možnosti rokovania zastupiteľstiev. Lepšie povedané, na druhý pokus schválili to, čo je nevyhnutné a potrebné. Samozrejme, tak ako je to na Slovensku bežné, čím je vec viac samozrejmá, o to viac polemiky sa jej dostáva. Pravdou však je, že zastupiteľstvá budú môcť rokovať aj neosobne. Majú k dispozícii dve formy a to videokonferenciu, prípadne hlasovanie per rollam – samozrejme tajné spolky neprichádzajú do úvahy!

Nové formy rokovania zastupiteľstiev

Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do päť dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania.

Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa odseku 2 alebo podľa § 12, môže obecné zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty. Hlasovaním podľa prvej vety možno prijať uznesenie iba: a) vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie, b) vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.

V každom prípade poslanci a všetci účastníci rokovaní zastupiteľstiev majú zelenú na rokovania, kedy sa nemusia obávať o seba, ani o okolie. Ale podstata je niekde inde.

Slovensko sa síce roky tvárilo ako krajina ktorá bude v informatizácii násobiť a deliť, budeme prví, budeme lídri… Až tieto dni ukazujú, koľko fráz nemalo obsah, koľko póz bolo iba hereckou sebaprezentáciou. Doba v ktorej sme sa ocitli a hľadanie východísk nás posúvajú ďalej ako sme si mysleli. Už si musíme „potykať“ s technológiami.

Nové možnosti komunálu

Práve elektronická forma rokovaní zastupiteľstiev otvorila možnosti cez ktoré komunál dostal nový priestor. Už to nebude o tom koľko informačných systémov používate, ako, a načo. Už to bude o tom, koľko mestá a obce dokážu z virtuálnych služieb vyťažiť pre reálny život. To zdá sa je omnoho silnejšie ako reklamné kampane ktoré nám niečo skôr nanucujú ako presviedčajú.

Za rozšírenie možností zastupiteľstiev rokovať ďalšími formami hlasovalo 84 poslancov parlamentu. Ťažko povedať koľko z nich si uvedomilo aj to, že schválením nových pravidiel podporili ďalšiu informatizáciu samospráv. Pravdou zostáva, že k tomu výrazne prispeli.

Skúsme sa na súčasnú situáciu preto pozerať aj ako na dobu príležitostí s pridanou hodnotou.

Celý blog je k dispozícii TU https://misokalinak01.blog.pravda.sk/2020/04/09/virtualny-priestor-na-realne-rozhodovanie/